top of page

Reference - RIAPS Trutnov, Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb

Zde společnost Klimacool, s.r.o. dodávala a instalovala vše od vzduchotechniky až po chlazení. Jde o budovu Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, nezisková nestátní příspěvková organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj.


O zařízení - základní informace

RIAPS Trutnov - Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb aneb "rychlá, intenzivní a přátelská služba"

 • organizační jednotka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov, nezisková nestátní příspěvková organizace, zdravotnické zařízení, zřizovatel Královéhradecký kraj

 • adresa: Procházkova 818, 541 01 Trutnov

 • budova je bezbariérová

 • statutární zástupce SOL: PharmDr. Jana Třešňáková - ředitelka Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 • kontakt : 499 811 214, 499 817 753, soltrutnov@soltrutnov,cz, www.soltrutnov.cz

 • IČO: 00 195 201, DIČ CZ 00 195 201

 • SOL Trutnov zapsáno v obch. Rejstříku vedeném u Krajského soudu v HK c oddílu Pr.vložka č.784

 • Vznik RIAPS 1.3. 1993, od. r. 2003 RIAPS začleněným zařízením Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov

 • číslo účtu 1303710389/0800, Česká spořitelna, a. s.

 • kontakt RIAPS: 499 814 890, 731 441 264, fax: 499 811 356, riaps@riaps.cz, www.riaps.cz

 • ředitelka RIAPS: MUDr. Zuzana Kozáková, kontakt: KozakovaZuzana@seznam.cz

 • 5 samostatných programů: Ambulance, Manželská a rodinná poradna, Kontaktní centrum pro uživatele návykových látek s ambulantní a terénní složkou, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a Stacionář pro duševně nemocné - blíže pod jednotlivými logy, dále zajišťování výchovné a vzdělávací činnosti pro cílové skupiny programů a projektů RIAPS, kterých se účastní různou mírou jednotlivé programyPopis projektu:

Obsahem projektu je vybudování nového Centra duševního zdraví RIAPS Trutnov (CDZ), které bude splňovat Standardy péče poskytované v CDZ a svojí činností bude přispívat k naplnění cílů Strategie reformy psychiatrické péče a praktické realizaci možnosti deinstitucionalizace psychiatrické péče. Odpovídající prostory pro poskytování služeb nového CDZ budou získány rekonstrukcí a vybavením budovy - Na Nivách 57, Trutnov, která se nachází v blízkosti budovy RIAPS Trutnov (středisko SOL TU). Součástí plánovaných služeb nového CDZ jsou i služby terénní (mobilní), pro které budou v rámci projektu pořízeny nezbytné investice - dopravní prostředky a vybavení pracovníků terénních služeb (mobilních týmů).

Cíl projektu:

Cílem projektu je získat odpovídající prostory pro poskytování služeb CDZ, a to rekonstrukcí a vybavením budovy - Na Nivách 57, Trutnov, které budou splňovat Standardy péče poskytované v CDZ a umožní rozšíření a zkvalitnění poskytovaných služeb. Zajištění nových prostor pro CDZ je zcela nezbytné, protože stávající prostory RIAPS Trutnov již svou kapacitou nedostačují poptávce po současných službách a nemohou poskytnout prostorové zázemí nově vznikajícím službám. Součástí poskytovaných služeb jsou i služby terénní (mobilní).

Dílčí cíle:

 1. vybudování nových prostor (pro mobilní služby, krizové služby, ambulantní služby a společné zázemí);

 2. vybavení nových prostor (nábytek, PC, elektrotechnika a audiotechnika, vybavení dílen, vybavení pracoviště pro nácvik vedení domácnosti);

 3. vybavení mobilních (terénních) služeb (auto, elektronika, zdravotnické potřeby).

Výsledky projektu:

Realizovaný projekt přispěje k deinstitucionalizaci psychiatrické péče v regionu a širším okolí, ke zvýšení dostupnosti a kvality psychiatrické péče změnou organizace jejího poskytování, a zvýšení úspěšnosti začleňování duševně nemocných do společnosti. Realizace projektu a především následná provozní fáze projektu bude znamenat vyšší míru poskytování služeb v přirozeném prostředí nemocných, terénních služeb (zvýšení kapacity terénní formy sociální rehabilitace, novou službu v podobě terénní formy psychiatrické rehabilitace, novou službu v podobě mobilních týmů, tj. tím i včasnou intervenci v prostředí pacientů), nárůst kapacity, časové dotace a rozšíření spektra ambulantních služeb (krizové služby, rozšíření kapacity a dotace sociální rehabilitace, vznik specializované ambulance, vznik denního stacionáře s PT programem). Projekt umožní také potřebnou, koordinovanou a efektivní spolupráci mezi zdravotními, sociálními a dalšími službami ve prospěch nemocného. To by mělo vést ke zdravotní a sociální stabilizaci nemocných, prevenci či řešení sociálního vyloučení duševně nemocných, zvyšování míry sociální integrace, zvýšení kvality jejich života, postupné změně postoje společnosti k duševně nemocným. Výstupy projektu budou primárně určeny osobám s duševními nemocemi a poruchami a jejich rodinám, sekundárně pak i dalším cílovým skupinám.

Projekt je realizován za finanční podpory Evropské unie.

留言


bottom of page