top of page

Reference - ZUŠ Police n. M.


Naše společnost na Základní Umělecké Škole v Polici nad Metují instalovala při rekonstrukci školy veškerou technologii vzduchotechniky.


REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ŠKOLY - HORKÉ TÉMA V poslední době se hodně diskutuje téma plánované rekonstrukce naší školy - a přitom se nejedná o nic nového. Projektová dokumentace byla zpracována již v roce 2007, tedy skoro před deseti lety. Realizace tohoto záměru měla stát 45 milionů korun a financování bylo plánováno z dotací, v nichž jsme měli velkou šanci uspět, ale tuto naději odplavily nejdříve velké povodně a později se již možnost dotací zcela uzavřela. Výuka v té době probíhala ve dvou budovách na Komenského náměstí - čp. 107 a čp. 108. Co měla plánovaná rekonstrukce řešit? Prvním úkolem bylo uvést stav školy do souladu s předpisy umožňujícími provoz školského zařízení. Budovám školy chyběly základní dokumenty k jejich způsobilosti, čp. 107 měla ze 70. let demoliční výměr na objekt a čp. 108 chyběla kolaudace objektu PO. V havarijním stavu byly především střechy se zatékáním, hnilobou a dřevomorkou, nevyhovující WC, kanalizace, elektroinstalace a vytápění. Druhým cílem bylo reagovat na nové potřeby výuky. Počet žáků školy se od doby jejího založení více než zdesateronásobil, ve škole působí velké množství orchestrů, souborů a specializovaných kolektivů a jejich kvalitní výuka ve stávajících prostorách již nebyla únosná.

Jak zde tedy bylo možné vyučovat? Zaujetí pracovníků školy umožnilo překonat první obtíže a postupně se z prostředků školy napravovaly - nejdříve svépomocně - ty nejpalčivější problémy. Později, po definitivní ztrátě naděje na dotační financování, přistoupil zřizovatel na realizaci takzvané "salámové" metody. Z prostředků města se tak realizovaly náročné dílčí rekonstrukce podle původního projektu - především toho, co již nesneslo odklad a ohrožovalo samotnou existenci školy. Byla to nejdříve střecha na čp. 107, kde vzniklo Grafické studio, dále vytápění této budovy a oprava stropů 1. patra, které hrozily zřícením a následovala výměna oken. Z vlastních prostředků školy byla dokončena oprava keramiky. V další etapě město financovalo rekonstrukci WC na čp. 108, kde již vypršela výjimka z hygienických předpisů a ZUŠ mohla být kdykoliv uzavřena. Po vystěhování knihovny z kláštera jsme do uvolněných prostor umístili výuku bicích nástrojů, tanečního oboru a zkušebnu orchestrů, takže to vypadalo, že je na čas vystaráno - ALE! To se dalo čekat! Udržení výuky v klášteře by znamenalo ještě nemalé výdaje vkládané do cizího majetku, to jsme věděli. Nebo oprášit projekt dostavby školy, investovat do vlastního a soustředit celou výuku tam. Postupně se v této věci začalo hledat optimální řešení. Všechny objekty školy stále nesplňují určitá kritéria kladená na školská zařízení, takže projekt rekonstrukce a dostavby, i když třeba v omezené míře, stejně musí být realizován. Otázka tedy nezní jestli ANO nebo NE, ale KDY! Další odklady jen budou zvyšovat náklady. A do toho přišla Česká školní inspekce. Ta naši školu ve všech parametrech hodnotila nejvyšší známkou, kromě jednoho. Podmínek k výuce! Když s námi inspektorky tuto kapitolu probíraly, tak se málem omlouvaly s tím, že tak vybavenou školu s takovým didaktickým zázemím pro výuku ještě neviděly. Ale je tu znovu ono ALE! Stavební, hygienické a bezpečnostní podmínky některých částí školy jsou NAPROSTO NEVYHOVUJÍCÍ a je nutné je okamžitě řešit, jinak může dojít až k uzavírání některých oborů. Pokračování v "salámové" metodě postupných kroků již přitom došlo na svou hranici. Můžeme si o tom myslet svoje, ale z právního hlediska by hrozilo podezření z obcházení zákona o veřejných zakázkách, kdy stavby nad určitý rozsah nákladů nelze rozdělovat do dílčích fází - ale musí být vysoutěženy - a také tedy realizovány a zaplaceny jako jeden celek. Co dál? S projektantem byla projednána úprava projektu, která zohlednila již provedené zásahy. Tam, kde jsme uskutečnili sami náročnější opravy, které by realizací projektu byly znehodnoceny, zachováme současný stav. A etapy vysoutěžených rekonstrukcí a oprav financovaných městem byly provedeny podle projektu, proto splňují všechny požadavky. Čeká nás tedy přístavba tzv. "krčku" - tedy propojení obou budov školy. Ten poslouží především technickému zázemí školy, které prakticky neexistuje a splní jednu nezbytnou podmínku - umístěním výtahu zajistí bezbariérový přístup do obou výškově nestejně dimenzovaných budov. Potom je to rekonstrukce budovy čp. 108 - Oprava střechy s přístavbou patra pro nové učebny a plynovou kotelnou, rekonstrukce vytápění a elektroinstalace. Dále je to přístavba víceúčelového sálu pro zkušebnu orchestrů, výuku bicích nástrojů a koncertní i kulturní činnost. Sál těchto parametrů město nemá a citelně zde chybí. Teprve poté budou splněny všechny požadované podmínky pro činnost školy... Kde na to vzít? Odhadovaná cena rekonstrukce a přístavby je 25 milionů korun, které bude město muset řešit úvěrem, aby se nezatížil běžný rozpočet na ostatní plánované investiční akce města. Předpokládá se také, že vysoutěžená cena bude výrazně nižší. Další možnost snížení nákladů je využití dílčích dotačních titulů např. na změnu vytápění a zateplení, kde je šance na jejich získání z titulů životního prostředí.

Dosud hotovo:

  • - Kompletní rekonstrukce přední budovy čp. 107 (Budova A)

  • - Rekonstrukce střechy

  • - Půdní vestavba

  • - Výměna podlah napadených dřevomorkou

  • - Výměna oken

  • - Zavedení plynového topení v celé budově

  • - Rekonstrukce sociálních zařízení ve druhé budově čp. 108 (Budova B) – čtyři podlaží

Další etapy k dokončení (2. etapa): - Spojovací krček mezi budovami A a B

Další etapy k dokončení (1. etapa):

- Rekonstrukce střechy a podkroví budovy B

  • - Výměna topení v budově B (dokončení plynového vytápění v celém objektu místo vysloužilých akumulačních kamen)

  • - Rekonstrukce elektrorozvodů v budově B


Comments


bottom of page