top of page

Reference - Knihovna a infocentrum Chlumec nad Cidlinou

Celým názvem Městská knihovna a turistické informační centrum Chlumec nad Cidlinou, okr. Hradec Králové, zde Klimacool s.r.o. instaloval kompletní vzduchotechniku, chlazení a vytápění pomocí technologie Tepelného čerpadla. Na vyžádání Vám rádi poskytneme detailnější informace.Je zřízena za účelem poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb, při zachování rovných podmínek pro všechny občany, uspokojování kulturních a informačních potřeb a k všestrannému napomáhání všem formám vzdělávání občanů ve smyslu § 2, písm. a) a § 3, odst. 1). písm. c zákona č. 257/2001 Sb.

Vymezení předmětu činnosti: knihovna zejména: buduje a zpřístupňuje univerzální knihovní fond se zřetelem k potřebám všech občanů města a plnění účelu svého zřízení, shromažďuje, zpracovává, uchovává a poskytuje informace o městu, poskytuje meziknihovní služby (výpůjční, informační a reprografické), poskytuje bibliografické, referenční a faktografické informace. Zprostředkovává informace z vnějších informačních zdrojů, zejména z oblasti státní správy a samosprávy. Umožňuje přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup, pomocí telekomunikačního zařízení. Poskytuje reprografické služby, pořádá exkurze, besedy, přednášky, výstavy a jiné kulturní a vzdělávací akce. Spolupracuje s dalšími organizacemi a školou ve městě. Veřejně předvádí audiovizuální díla v souvislosti se svým hlavním předmetěm činnosti. Zajišťuje obecné informační služby pro obyvatele a návštěvníky města. Spolupracuje s Okresní knihovnou v Hradci Králové, která je pověřena regionálními funkcemi. Obsah, formy a rozsah spolupráce jsou předmětem samostatné smlouvy mezi Městem Chlumec nad Cidlinou a Okresní knihovnou v Hradci Králové. Podmínky, za nichž jsou služby knihovny poskytovány, jsou uvedeny v Knihovním řádu.Telefon:

pevná linka: 495 485 318

pevná linka: 495 484 121

(informační středisko) mobilní: 777 486 698


E-mail:oficiální: Zobrazit e-mail


Adresa:

Městská knihovna a TIC

Jungmannova 61 Chlumec nad Cidlinou I 503 51 Chlumec nad Cidlinou


Comments


bottom of page